(4-vinylphenyl) methanol Universal Chemical

CAS number 1074-61-9

(4-vinylphenyl) methanol Universal Chemical
Product name: (4-vinylphenyl)methanol
Product Form: Liquid
Chemical name: (4-vinylphenyl)methanol
Synonym: p-Vinylbenzyl alcohol; 4-Ethenylbenzenemethanol; 4-vinylbenzylalcohol; p-(hydroxymethyl)styrene
CAS No: 1074-61-9